Sophia Kovaleva

There's nothing much here. My email address is sophia.kovaleva@west.cmu.edu.