Team Members

Shalini Ray

Sarah Narburgh

Tejasvir Rekhi

Shubhit Singh

Udgeetha M.

Ankur Toshniwal

Vishal Ahuja

Tias Sen

Kavin Sanghavi

Kaveen Singh

Kyle Gheewala

Samir Malhotra

Kate Apostolou

Rhea Prabhu

Tanya Talwar

Ian Asenjo

Kunal Abhol

Maulik Doshi

Sohan Kumar

Akash Kejriwal

Shrishti Kedia

Subanky S.

Toshitha Jagadeesh

Jay Tipre

Piyush Puri

Amal Nanavati

Neel Tiwary

Akash kejriwal